STYPENDIA ZAGRANICZNE
       Aktualności 
       SOCRATES
            Dokumenty 
            Formalności 
            Umowy 
            Stypendia 
       ERASMUS 
       LEONARDO 
       Kontakt 
       Linki 
 

Program Socrates-Erasmus polega na zacieśnieniu współpracy między wyższymi uczelniami z państw europejskich. Promuje wymianę studentów i nauczycieli akademickich, stypendia dla studentów, system zaliczania okresu studiów odbytego w innym kraju, wspólne opracowywanie programów nauczania. Celem tego programu jest podnoszenie poziomu kształcenia i wzmacnianie jego europejskiego wymiaru w szkołach wyższych.

Jak to działa?

Uczelnie w ramach Kontaktu Uczelnianego określają liczbę stypendiów wyjazdowych dla swoich studentów. Na lata 2003-2007 każda uczelnia wyższa otrzymała od Komisji Europejskiej tzw. Kartę Erasmusa (Erasmus University Charter). Jest to licencja umożliwiająca danej uczelni prowadzenie programu prze 4 lata, umożliwiająca ubieganie się o środki z funduszy europejskich.
Karta Erasmusa wymienia podstawowe prawa i przywileje studentów uczestniczących wymianie w ramach programu Erasmus (np. zwolnienie z opłat za studia w uczelni przyjmującej, pełne zaliczenie okresu studiów odbytego za granicą) oraz ich podstawowe zobowiązania wobec uczelni macierzystej i przyjmującej.

W programie Sokrates-Erasmus uczestniczą następujące kraje:
  • wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej;
  • Islandia, Norwegia i Lichtenstein;
  • Bułgaria i Rumunia
  • Turcja

Zasady realizacji wymian studenckich:

  1. Wymiana studentów może się odbywać tylko z uczelnią posiadającą ważną Kartę Erasmusa
  2. Uczestnikiem programu Socrates-Erasmus można być tylko raz (niezależnie od tego czy studiuje się na kilku wydziałach czy uczelniach)
  3. Minimalny okres studiów na uczelni zagranicznej wynosi 3 miesiące, a maksymalny 1 rok.
  4. Każdy wyjeżdżający student powinien mieć zagwarantowane uznanie okresu studiów w uczelni partnerskiej za równoważne studiom w uczelni macierzystej. Przed wyjazdem musi zostać uzgodniony indywidualny program studiów do zrealizowania w uczelni partnerskiej. Wymagane jest podpisanie porozumienia o programie zajęć (Learning Agrement) przez trzy strony - studenta, uczelnię macierzystą oraz uczelnię przyjmującą.
  5. Po powrocie należy przedstawić zaświadczenie pobytu w uczelni partnerskiej wraz z wykazem zaliczonych zajęć i uzyskanych wyników (Transcript of Records).
  6. Wszelkie stypendia krajowe (w tym socjalne, naukowe i inne), do których prawo student uzyskał przed wyjazdem są nadal wypłacane w czasie pobytu studenta w uczelni partnerskiej, a także po powrocie do uczelni macierzystej. Dodatkowo oceny uzyskane zagranicą przeliczane na skalę ocen obowiązującą w Polsce stanowią podstawę do ubiegania się o stypendium naukowe.